Školní jídelna Masarova

Vnitřní řád školní jídelny

ZŠ Brno, Masarova 11 p.o.

 • Ve školní jídelně se stravují žáci, učitelé, vychovatelé a  zaměstnanci ZŠ. Cizí strávníci mají  vyhrazený prostor a stanovenou výdejní dobu k odběru  stravy: 10,00-11,00hod.
 • Dospělí strávníci jsou při pobytu v jídelně povinni působit výchovně na žáky i v případě, že nejsou pověřeni dohledem nad žáky.
 • Dohled v jídelně dbají učitelé a vychovatelé na to, aby žáci při jídle dodržovali pravidla slušného chování a správného stolování.
 • Žáci chodí na obědy  z bezpečnostních důvodů vždy pouze s dozorem!
 • Dozor v jídelně dbá na to,aby žáci při jídle dodržovali pravidla slušného chování a správného stolování. Strávník konzumuje zaplacenou porci v jídelně a nevynáší jídlo mimo vyhrazený prostor. Za nevhodné chování a opětovné porušování proo¨vozního řádu může být strávník vyloučen ze stravování - §31,zákon č. 561/2004 Sb.. Strávník je povinen seznámit se s provozním řádem a respektovat jeho ustanovení.
 • Podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování  má žák nárok na stravu v době výuky ve škole. Ve dnech ředitelského volna lze stravování poskytovat pouze za úhradu plné ceny (tj. včetně provozních nákladů).V případě onemocnění si neodhlášený strávník může první den nemoci vyzvednout  oběd a svačinu do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázané), které přinese do výdejny obědů pro cizí strávníky ve stanovenou dobu: 10,00 –11,00. Další dny nemoci lze odebírat stravu pouze za plnou cenu.
 • Přihlášení obědů po nemoci, je možné provést na příští den do 14 hod., ale pouze oběd č. 1.
 • Všichni noví strávníci obdrží po zaplacení obědů evidenční čip za úhradu 60,- Kč. Strávníci jsou povinni předkládat při odebírání stravy evidenční čip (vývozové subjekty mají evidenční karty - 35,- Kč). Při ukončení stravování již nelze za použitý evidenční čip ( ev. kartu)  vracet zaplacenou částku. Cena čipu může být upravena v závislosti na změně cen dodavatele.
 • Evidenční čip (ev. kartu) má každý strávník,který navštěvuje školské zařízení pouze na dobu povinné školní docházky.
 • V případě zapomenutí evidenčního čipu poskytuje školní jídelna  náhradní stravovací lístek – pouze omezené množství pro jednotlivého strávníka.
 • Poškozený evidenční čip (ev. karta) se nesmí používat ve snímačích neboť dochází k poruchám těchto přístrojů. Strávník s poškozeným čipem (kartou) je povinen zakoupit si nový čip (kartu).
 • Přihlašování a odhlašování stravy na následující den  lze provádět na tel.č. 544210139, osobně u okénka  stravovací kanceláře nebo  přes internet -sekce odhlášení obědů a to vždy nejpozději do 14 hod. Po 14,00 hod. se změna neuskuteční! Za odhlašování stravy odpovídají strávníci (zákonný zástupce)!
 • Svačiny se vydávají: 8,30 -  10,00 hod..Obědy se vydávají   :  11,30 - 14,00 hod..
 • Každý strávník si může vybrat ze dvou jídel podle jídelního lístku a po dohodě lze objednat i dietu šetřící, diabetes nebo bezlepkovou. Jídlo č.2 strávník objednává přes  objednávkový přístroj nebo přes internet  na další následující den ( např. v  Po  obj. St). Jídlo č. 1 je po provedené platbě  automaticky přihlášené bez objednávání.
 • Platba stravného: svačina žáci 11,-Kč,svačina dospělí 12,-Kč,žáci 7-10 let 29,- Kč,žáci 11-14 let 31,-,žáci 15 a více 33,-Kč,zaměstnanci školy (včetně 20% DPH) 33,-Kč,cizí strávníci – do jídlonosiče i mimo jídelnu (včetně 14% DPH) 58,- Kč a dieta 60,- Kč. Cena přesnídávky+oběda+svačiny pro děti MŠ 3 -6 let 45,-Kč a děti nad 6 let MŠ 49,-Kč.Výše stravného platí po celý školní rok (září - srpen), ve kterém dítě dosáhne daného věku. Platbu stravného je možné provádět:- složenkou, - trvalým příkazem z jakéhokoliv účtu v bance, - jednorázovým vkladem na účet ŠJ v KB, - hotovostně ve stravovací  kanceláři ŠJ (pouze výjmečně).
 • Přeplatky za odhlášené obědy během školního roku jsou u plateb složenkou odečítány v následujícím měsíci, u trvalých příkazů jsou vráceny zpět na účet (po skončení škol.roku-červenec) pokud není dohodnuto jinak (přeplatek převeden do následujícího školního roku). Částka pro vrácení přeplatku musí být vyšší jak 100,- Kč.
 • Od 1.září 2005 jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve  kterém dosahují určitého věku a platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné. Školním rokem se rozumí odbobí od 1. září do 31. srpna ( vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb.).
  Dotovaná cena včetně DPH   Norma
      syrového masa
žáci  7 - 10 let 29 Kč   60 g
žáci 11 - 15 let 31 Kč   70 g
žáci nad 15 let 33 Kč   80 g
zaměstnanci ZŠ 51 Kč   90 g

zaměstnanci ZŠ dieta

52 Kč   90 g
zaměstnanci ZŠ bezlepek    53 Kč       90 g

 

 1.9.2020


 

 

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

 

 
Školní jídelna, Brno, Masarova 11, p.o. v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

 
 1. Pořízení kopií a tisků
  a) černobílé kopírování na kopírovacích strojích
  formát A4 jednostranný
           
  3,00 Kč/A4
  formát A4 oboustranný
           
  5,00 Kč/A4
  formát A3 jednostranný
           
  4,00 Kč/A3
  formát A3 oboustranný
           
  7,00 Kč/A3
 2. b) černobílý tisk na tiskárnách PC
  formát A4 jednostranný
           
  3,00 Kč/A4
  formát A4 oboustranný
           
  5,00 Kč/A4
  formát A3 jednostranný
           
  4,00 Kč/A3
  formát A3 oboustranný
           
  7,00 Kč/A3
 3. úhrada za barevné kopírování a tisk tvoří 4násobek ceny za černobílé kopírování a tisk

  c) černobílý a barevný tisk na plotterech – výše úhrady je stanovena dle ceníku komerčního poskytovatele v místě
  formát A4 černobílý tisk
           
  5,00 Kč/A4
  formát A4 barevný tisk
           
  10,00 Kč/A4
 4. Postup určení skutečné ceny za velkoformátový tisk:
  - stanoví se násobek skutečné velikosti výtisku oproti formátu A4;
  - skutečná cena je dána součinem tohoto násobku a ceníkové ceny za formát A4.

  d) za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou statutární město Brno za pořízení kopie bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

  e) skenování
  formát A4 jednostranný
           
  3,00 Kč/A4
  formát A3 jednostranný
           
  4,00 Kč/A4
 5. Opatření technických nosičů dat
  1 ks CD-R (bez obalu)
           
  20,00 Kč
  1 ks DVD-R (bez obalu)
           
  20,00 Kč
 6. Odeslání informací žadateli
  Náklady na poštovní služby:
  a) listovní zásilky na dobírku/doporučené
           
  podle platných tarifů České pošty, s.p.
  b) balíkové zásilky na dobírku/doporučené
           
  c) jiné
           
 7. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
  V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 300,00 Kč, která je odvozena od celkových skutečných platových nákladů od 07/17 do 07/18. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.
 8. Licenční odměna za oprávnění informaci užít
  a) Je-li licenční odměna sjednána v licenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.
  b) Je-li licenční odměna sjednána v podlicenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše stanovena licenční smlouvou nebo zvláštním právním předpisem, určuje se její výše obdobně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku.
 9. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných statutárním městem Brnem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.
Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,00 Kč, nebude úhrada požadována.
Sazebník nabývá účinnosti 7. 11. 2018. Školní jídelna, Brno, Masarova 11, p.o. v případě podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. bude postupovat v souladu s tímto sazebníkem.

 
Ing. Štěpán Oplt
ředitel ŠJ

 

 

JÍDELNÍČEK NA DNEŠNÍ DEN25.10.2021
Svačina:Podmáslový chléb, česneková pomazánka, čaj A (01, 07)
Polévka:Boršč A (01, 07, 09)
Jídlo 1:Sázené vejce, fazole v tomatě, chléb, A (01, 03)
Jídlo 2:Vepřový řízek, bramborová kaše, salát A (01, 03, 07)
Dieta:Pol. Hašé blp, Přírodní vepřový řízek, brambory, salát A (09)
Polévka žlučník:Hašé (01, 09)
Žlučník:Dietní vepřový guláš, rohlíky A (01)
Mateřská škola
Přesnídávka:Podmáslový chléb, česneková pomazánka, čaj A (01, 07)
Polévka:Boršč A (01, 07, 09)
Hlavní jídlo:Sázené vejce, fazole v tomatě, chléb, A (01, 03)
Svačina:Rohlík, máslo, sýr, mléko A (01, 07)
SEZNAM ALERGENŮ
01 Obiloviny (vše obsahující lepek)
02 Korýši
03 Vejce
04 Ryby
05 Arašídy (Podzemnice olejná)
06 Sójové boby (sója)
07 Mléko
08 Ořechy, mandle, pistácie
09 Celer
10 Hořčice
11 Sezamové semínko
12 Oxid siřičitý
13 Vlčí bob
14 Měkkýši
 
NAŠI PARTNEŘI
ZŠ Masarova
i-com - prezentace školních jídelen